Smlouva o dílo

Smlouva o dílo - Koupelny Vídenský spol. s r.o.

zpět na stránku O nás

SMLOUVA O DÍLO

 

Uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. mezi smluvními stranami:

 

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Název firmy: KOUPELNY VÍDENSKÝ spol. s r.o.
Adresa: Dukelská tř. 258/41, 614 00  Brno
IČ: 28314620
DIČ: CZ28314620
Bankovní spojení: 188003982/0600 (Moneta Money Bank)
Telefon: +420 545 214 869; +420 602 561 254; +420 604 722 534

(dále jen ZHOTOVITEL)

Objednatel: 

Jméno a příjmení: ____________________

Adresa: ____________________

(dále jen OBJEDNATEL)

 

II. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

Předmětem díla je provedení rekonstrukce hygienického zázemí v bytě na adrese XXX. Obsah rekonstrukce vyplývá z jednotlivých položek rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Jedná se zejména o následující (např.):

 • Bourací a přípravné práce
 • Zednické práce vč. materiálu
 • Vodoinstalační práce vč. materiálu a revize
 • Elektroinstalační práce vč. materiálu a revize
 • Dodávka a položení ker. obkladů a dlažby
 • Dodávka a montáž sanit. vybavení
 • Odvoz zbytkových materiálů na řízenou skládku

 

III. ČAS PLNĚNÍ DÍLA

Termín zahájení prací: ____________________
 

Termín ukončení a předání díla: ____________________

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele a překážka toto způsobující nastala nezávisle na jeho vůli, nebo byla způsobena jednáním objednavatele, nebo nedostatkem součinnosti ze strany objednavatele se nepovažuje za porušení povinnosti zhotovitele předat dílo včas a zároveň o tuto dobu se prodlužuje doba předání díla.

 

IV. CENA

Cena je stanovena dohodou na základě předložení nabídky, která je součástí smlouvy o dílo. Tato cena je uvedena vč. DPH.

Každé zvýšení dohodnuté ceny musí být odsouhlaseno objednatelem. Při podpisu smlouvy bude objednateli předána zálohová faktura na 50%. V průběhu rekonstrukce může zhotovitel vystavit další faktury, avšak max. do výše 90 % z ceny díla.

Po ukončení prací a na základě předávacího protokolu o převzetí díla (dílo nesmí vykazovat závady), bude objednatelem doplacen, na základě zhotovitelem vystavené faktury, zbytek dohodnuté ceny.

Veškeré vícepráce budou doloženy položkovým rozpočtem a předem odsouhlaseny a schváleny objednatelem.

Součástí této smlouvy je rozpočet.

  

V. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ A FAKTURACE

Smluvní strany se dohodly na placení díla takto:

 1. Fakturace na základě provedených a odsouhlasených prací
 2. DPH bude účtováno dle platných předpisů v době prováděných prací
 3. Při podpisu smlouvy bude předána zálohová faktura. Po předání díla bude doplacen zbytek částky.
 4. Veškeré dodané zboží zůstává majetkem firmy Koupelny Vídenský spol. s r.o., dokud nebude uhrazena konečná faktura.

    

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Na veškeré dodané práce vč. vodoinstalace a elektroinstalace je poskytována záruka 24 měsíců.
 2. Na jednotlivé zařizovací předměty, se vztahují záruční doby uvedené na záručních listech, nejméně však 24 měsíců.
 3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od nahlášení závady, zaviněné plněním zhotovitele, po její odstranění
 4. Nástup na odstranění záručních vad zhotovitele ze strany objednatele se sjednává takto: vady bránící provozu – do 24 hod; vady nebránící provozu – po dohodě
 1. Objednatel se zavazuje převzít dílo bez vad a nedodělků ke dni předání díla 
 2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené špatnou manipulací / použití nevhodných čisticích prostředků na plastové vany a vodovodní baterie, neodborné opravy baterií – vždy je nutné volat záruční servis, neodborné zásahy do elektroinstalace – veškerá elektroinstalace je po ukončení díla přezkoušena a je na ni vydána revizní zpráva, neodborné zásahy do vodoinstalace.
 3. Zhotovitel předá zápisem dílo a všechny náležitosti související s provozem
 4. Obě strany se dohodly, že reklamace bude prováděna telefonicky nebo písemně na uvedených adresách v této smlouvě, případnou změnu jsou obě strany povinny nahlásit navzájem.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud objednatel nezabezpečí povolení k provádění prací a nepředá prostory v termínu a zároveň nebude poskytovat součinnost při provádění díla.
 2. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, pokud objednavatel neuhradí vystavenou fakturu a prodlení s úhradou bude delší než 5 dnů.

           

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Zhotovitel převezme protokolárně pracoviště a od té doby je zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce a požárních předpisů, a vybaví své pracovníky osobními ochrannými pomůckami. Objednatel oznámí zhotoviteli všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení pracovníků, nebo dalších osob na pracovišti
 2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše způsobené škody. Ostatní ustanovení týkající se pojištění se řídí příslušnými předpisy
 3. Kvalita prací bude průběžně kontrolována objednatelem

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami
 2. Smlouva je zhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
 3. Strany se dohodly, že smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, se kterými se strany seznámily a s jejichž zněním souhlasí.
 4. V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy stalo neplatným, nebo by se ukázala, či stala neplatnou smlouva celá, zavazují se strany na výzvu kterékoliv z nich přistoupit k právním úkonům, kterými se nedostatky ve smlouvě zhojí, odstraní, či napraví za právních a ekonomických podmínek co nejbližších podmínkám obsažených v této smlouvě.
 

V Brně, dne ____________________

 

Objednatel:                                                                           Zhotovitel:

Zaujala vás naše práce a rádi byste získali více informací o našich cenách a možnostech?
Neváhejte nás kontaktovat, ať už telefonicky nebo přes kontaktní formulář

Vstoupit do kontaktů