Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - Koupelny Vídenský spol. s r.o.

zpět na stránku O nás

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  

I. ROZSAH PLATNOSTI

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností KOUPELNY VÍDENSKÝ spol. s r. o., Dukelská třída 258/41, 614 00 Brno, IČ: 28314620 (dále jen „zhotovitel“) a druhými stranami (dále jen "objednatel“).

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami provedení díla zhotovitelem, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí každé smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem a určují část jejího obsahu, nestanoví-li tato smlouva jinak.

Případné odlišné podmínky objednatele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu zhotovitele.


II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Na základě žádosti objednatele vypracuje zhotovitel nabídku, která stanoví zejména předmět díla a jeho rozsah, termín a místo provedení díla, včetně cenové kalkulace díla. V případě přijetí či potvrzení nabídky objednatelem uzavře zhotovitel s objednatelem smlouvu o dílo.

Smlouva o dílo musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

  1. obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání objednatele, jméno a příjmení fyzické osoby a její trvalé bydliště, jeli-li objednatelem fyzická osoba nepodnikatel
  2. jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH); adresu trvalého bydliště, popř. datum narození, je–li objednatelem fyzická osoba nepodnikatel
  3. specifikaci díla
  4. místo provedení díla
  5. termín provedení díla a formu úhrady ceny díla

Přílohou smlouvy o dílo je nabídka na provedení díla a položkový rozpočet.

Před uzavřením první smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem v rámci jejich obchodních vztahů musí objednatel zhotoviteli předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu), v případě objednatele fyzické osoby tato je povinna prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.


III. CENY, VÍCEPRÁCE

Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky, která je součástí smlouvy o dílo. Ceny jsou uváděny včetně platného DPH. Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu na provedení díla až do výše 50% ze sjednané ceny díla. Objeví–li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu (nabídky) nezahrnutých, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, může zhotovitel požadovat přiměřené zvýšení ceny o částku, o níž nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu.  

Veškeré vícepráce budou doloženy položkovým rozpočtem a předem odsouhlaseny a schváleny objednatelem.


IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Dnem dodání díla je den převzetí díla objednatelem, nebo den, kdy objednatel odmítl dílo v rozporu s uzavřenou smlouvou dílo převzít, či k převzetí díla neposkytl potřebnou součinnost, ačkoli k tomu byl zhotovitelem vyzván. Výzva k převzetí díla může být učiněna elektronicky na e–mailovou adresu objednatele, nebo korespondenčně na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě o dílo, s tím, že za den doručení výzvy se považuje třetí den po jejím odeslání.

Dodávky po částech jsou možné po dohodě s objednatelem. Při předání díla obdrží objednatel dodací list, ve kterém je zejména specifikován druh, množství a cena díla. Objednatel je povinen podpisem dodacího listu stvrdit převzetí díla.


V. EXPEDICE A PŘECHOD RIZIKA

Riziko nahodilé zkázy přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, nebo dnem, kdy objednatel odmítl dílo v rozporu se smlouvou převzít či k převzetí díla neposkytl potřebnou součinnost, ačkoli k tomu byl zhotovitelem vyzván. Ohledně doručování výzvy platí ustanovení předchozího odstavce.


VI. 
VADNÉ A POZDNÍ PLNĚNÍ

Na veškeré dodané práce vč. vodoinstalace a elektroinstalace je poskytována záruka 24 měsíců, na jednotlivé zařizovací předměty se vztahují záruční doby uvedené na záručních listech, nejméně však 24 měsíců.

Objednatel je povinen prohlédnout dílo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody.  Zjistí-li u díla vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě převzetí díla zhotoviteli neprodleně oznámit. Zhotovitel objednateli zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní dílo, zhotovitel tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu zhotovitel objednatele vyrozumí.


VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně zhotovitele, je objednatel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.

Zhotovitel vystaví fakturu po dodání díla objednateli. V pochybnostech se má za to, že objednatel fakturu obdržel 3. den po dodání díla. 

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení  do zaplacení celé fakturované částky. Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je dílo majetkem zhotovitele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na objednatele. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání díla. Objednatel se zavazuje umožnit odebrání díla pracovníkům zhotovitele.

Povinnost objednatele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním díla a odstoupením od smlouvy není dotčena.


VIII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši až 100% z dohodnuté ceny, dle způsobilosti díla k opětovnému prodeji. Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je účinné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.


IX. 
JINÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost zhotovitel vyhlásí vhodným způsobem. Objednatel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit zhotoviteli ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že objednatel změny či doplňky akceptoval.

Právní vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo Smlouvou o dílo výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně zhotovitele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů zhotovitele.

Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit zhotoviteli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl. Zhotovitel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží, resp. služby.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud objednatel odepře či zmaří doručení listiny od zhotovitele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.


X. 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zhotovitel zpracovává Zákazníkovy osobní údaje v souladu s právními předpisy a dbá o ochranu Zákazníkových práv.

Objednatel má právo se rozhodnout, zda osobní údaje Zhotoviteli poskytne; poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy o dílo.

Ke zpracování osobních údajů dochází pro:

  1. účely jednání o uzavření Smlouvy a plnění předmětu Smlouvy o dílo
  2. účely případného vymáhání splatných pohledávek ze Smlouvy o dílo
  3. účely případného postoupení splatných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli ze Smlouvy třetím subjektům

Zhotovitel shromažďuje, uchovává a zpracovává (dále jen „Zpracovává“) Objednatelovy identifikační a kontaktní údaje a některé další údaje, které Objednatel poskytl v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn podat kdykoli proti zpracování osobních údajů námitku. Více informací o zpracování osobních údajů včetně práv Objednatele je uvedeno v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách Objednatele.

Osobními údaji se rozumí údaje uvedené o Objednateli ve Smlouvě o dílo. Objednatel uděluje Zhotoviteli souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být Objednatelem kdykoliv odvolán. Stanoví-li právní předpisy zákonnou povinnost uchovávat některé údaje o Objednateli déle než 12 měsíců, řídí se Zhotovitel touto zákonnou povinností. Mezi tyto povinnosti patří například povinnost uchovávat dokumentaci pro účely vedení účetnictví atp.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2020 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve i jakékoliv obdobné obchodní podmínky vydané dříve.

 

Zaujala vás naše práce a rádi byste získali více informací o našich cenách a možnostech?
Neváhejte nás kontaktovat, ať už telefonicky nebo přes kontaktní formulář

Vstoupit do kontaktů